Αnchor in Milos.

                        Milos island - Adamas   
                        Μήλος - Αδάμαντας